GDPR

Harmoni ett liv i balans - Integritetspolicy
I företaget Harmoni ett liv i balans värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Integritetspolicyn förklarar hur och i vilka ändamål personlig information samlas in, bearbetas, används och raderas. Den beskriver också rättigheter angående personuppgifter och hur de kan göras gällande.  Det är viktigt att de som anlitar Harmoni ett liv i balans känner trygghet i vår behandling av personuppgifter. Vänligen kontakta oss vid eventuella frågor.


Om personuppgift och behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Ansvarig för de personuppgifter vi samlar in, besitter/administrerar
Harmoni ett liv i balans är en enskild firma och ägare Marie Alm, Södervångsvägen 14, 246 36 Löddeköpinge, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Personuppgifter vi samlar in om våra kunder och i vilket ändamål (varför?)
Ändamål avser behandlingar som utförs och kategorier av personuppgifter vi behandlar. För att kunna hantera behandlingar behöver vi namn och kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress och telefonnummer). Insamling görs av personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post) som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Lagringsperiod är i enlighet med gällande lagstiftning som underlag för ingått avtal och betalning (bokföringslagen) för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav. Våra kunder kan känna sig trygga med att vi inte för några journalanteckningar eller andra personliga anteckningar. Ändamål – För behandlingar som utförs och de kategorier av personuppgifter som hanteras för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser är namn, kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer). Lagringstid av personuppgifter följer rättspraxis som underlag för bokföringsskyldighet.


Från vilka källor vi hämtar personuppgifter
Utöver de uppgifter som lämnas till oss, eller som vi samlar in vid genomförda marknadsföringsinsatser. De personuppgifter vi samlar in från någon annan (s.k. tredje part) är främst sociala medier (Facebook) i marknadsföringssyfte.


Vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
2) Revisor (löpande bokföring och årsbokslut)
3) Marknadsföring (sociala medier (FB).

När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).
Vi delar även personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter för marknadsföringsändamål till någon annan. Personuppgifter som vidarebefordras görs endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster i enlighet med det som nämnts tidigare.


Hur länge vi sparar personuppgifter
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt i enlighet med gällande lagstiftning. Telefonnummer sparas endast tre månader i mobilen och då utan koppling till namnet.


Rättigheter som registrerad
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar personuppgifter och för en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar kan information begäras. Om vi mottar en begäran om tillgång till information kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Inom ramen för det angivna ändamålet finns också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering.
Radering av personuppgifter som vi inom Harmoni ett liv i balans behandlar kan begäras.  Vi kan dock ha rätt att neka begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning likaså om personuppgifter har sparats i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte. En person har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att invända mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring (alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där kunden aktivt har sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (efterfrågan om information och erbjudanden på t ex FB). Vid invändning mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med personens behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsåtgärder. Det finns alltid möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden via sms. I så fall kan personuppgiftsbehandlingen vara begränsad till vissa kommunikationskanaler. Vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på samtycke eller fullgörande av ett avtal.


Vår hantering av personnummer
Våra kunder kan känna sig trygga med att vi inte hanterar personnummer.


Hur personuppgifter skyddas
Personuppgifter finns aldrig registrerat i våra IT-system utan utgör endast underlag för bokningar i en kalender och som underlag (kvitto) för bokföringen. Endast de personer som faktiskt behöver behandla personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra behandlingar har tillgång till dem.


Innebörden av att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Våra kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd
Kontaktperson för dataskydd är Marie Alm för kontakt tfn: 076-8466526.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Det senaste datumet för uppdateringen av filen finns alltid i slutet av dokumentet.

Marie Alm
Harmoni ett liv i balans
Datum: 2018-05-22